„Pamiętając o przeszłości, myślimy o przyszłości.”

| gen. broni rez. dr Mirosław Różański

O FUNDACJI

CO CHCEMY ROBIĆ

Naszą misją jest stworzenie platformy dla strategicznego myślenia o bezpieczeństwie, wspierającej instytucje publiczne i podmioty prywatne oraz działającej na rzecz weteranów i ich rodzin.

W JAKIM DUCHU

Działalność fundacji opieramy na zasadach otwartości, obiektywizmu i neutralności światopoglądowej, politycznej i kulturowej.

HASŁO PRZEWODNIE

| ZOBACZ. PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ WCZORAJ | wskazuje ono, że doświadczenie i wiedza pozyskane w przeszłości są podstawą działań w przyszłości. Podejmujemy się zadania współtworzenia innowacyjnego rozwiązania wyznaczającego nową jakość w działaniu na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju. Nasze wieloletnie doświadczenie z obszaru wdrażania nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych i organizacyjnych pozwoli na stworzenie unikatowej platformy współdziałania zespołu ekspertów z różnych dziedzin. Nową jakością będzie zespołowe, interdyscyplinarne działanie we wspólnych celach. Łączenia potencjału eksperckiego na taką skalę, a tym samym osiągania efektu synergii – jeszcze nie było. Fundacja chce być odpowiedzią na potrzebę włączenia w debatę publiczną posiadanej wiedzy i bezcennego wieloletniego doświadczenia środowiska żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników administracji publicznej oraz przemysłu.

CELE FUNDACJI

STATUT

Celem Fundacji, jest budowa oraz wspieranie idei rozwoju kraju w oparciu o silny i stabilny system bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „bezpieczeństwa cyfrowego” („cyberbezpieczeństwa”) oraz bezpieczeństwa opartego o wykorzystanie technologii cyfrowych, a także wsparcie ofiar działań uderzających w podstawy bezpieczeństwa. Na ten cel nadrzędny składają się następujące cele szczegółowe:

✪ wspieranie rozwoju strategicznego myślenia o bezpieczeństwie i rozwoju kraju w oparciu o technologie cyfrowe;

✪ propagowanie działań prorozwojowych w obszarze bezpieczeństwa, w tym w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz edukacja proobronna społeczeństwa;

✪ działalność promocyjna w zakresie przedsiębiorczości, wspierania rozwoju polskiego przemysłu i promocji innowacyjności opartej na najnowszych technologiach cyfrowych;

✪ działalność na rzecz rozwoju polskiego potencjału obronnego, w tym rozwoju polskiego przemysłu obronnego opartego o wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych;

✪ promocja i wspieranie działalności badawczo-rozwojowej w obszarze bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „cyberbezpieczeństwa”;

✪ wspieranie idei rozwoju komunikacji elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego;

✪ wspieranie idei rozwoju tzw. „administracji cyfrowej”;

✪ budowanie świadomości społecznej o środowisku bezpieczeństwa Polski, regionu i obszaru euroatlantyckiego;

✪ wspieranie rodzin ofiar, poległych, rannych i poszkodowanych w czasie misji międzynarodowych;

✪ promowanie międzynarodowej współpracy przemysłowej w zakresie transferu technologii cyfrowych w obszarze cywilnym i obronnym;

✪ działalność na rzecz środowiska wojskowego i organizacji pozarządowych, w tym ich integracji wokół idei bezpieczeństwa opartego o technologie cyfrowe oraz wspieranie i upowszechnianie sportu oraz kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci, młodzieży i rodzin weteranów wojennych.

Kontakt

message

My Marker

ul. Stalowa 28, lok. 21
03-426 Warszawa, woj. mazowieckie

KRS: 0000680793
NIP: 5213784034
REGON: 367473062
Konto: Bank Polski PKO 41 1020 1013 0000 0202 0362 0267
Sygnatura: WA.XIII NS-REJ.KRS/26888/17/46/REGON

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

[email protected]